கடல் மனிதன் | த. செல்வா

0

கடலைச் சுருட்டி
இரவின் மனதில் அடைத்து வைத்தேன்
இரவின் அலையாய் நினைவு என்னுள்
அலையக் கண்டேன்

கடலின் ஆடை முழுதும்
உடுத்து படகாயானேன்
வருவோர் போவோர்
என்னில் அமர்ந்து செல்லக் கண்டேன்

கடலின் பூவை நெஞ்சில் அணிந்து
நேசம் வரைந்தேன்
கடல்போல் பூவின் புதினங் காண
வந்தனர் அளினர்

கடலாய்க் கனவைத் திறந்து
அதனுள் காலங் குடித்தேன்
அலையாய் காலம் எழுதும்
கடலாய் கலையக் கண்டேன்

வாழ்வின் விந்தை கடலாய்
நிறைய தெளிவைக் கண்டேன்
பல கப்பல் சென்றும்அடையாளமில்லா
அசையாப் பாதை அது என்றானது

இரவு 8.42
த.செல்வா
தொண்டமான் நகர்

Leave A Reply

Your email address will not be published.