கொன்று கொன்று அறிவு காண்பதுதான் இந்நாள் அரச நீதியா….!

0
சுற்றுச்சூழல் நீதி
இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு
சுக வாழ்வுக்கான சுவாசப்பயிற்சி
உலகுக்கே போதிக்கும் அறிவு
அனுபவ ஐ.நா.பிரசங்கங்கள்
தூத்துக்குடியில் படுகொலை செய்யப்பட்டன…
முதலாளித்துவ வணிக நலனுக்கு
பதினொரு உயிர்கள் உரமாகின…
ஆலையை மூடும் இந்நாள் முடிவு
நல்ல செய்திதான்…
இது சுடலை ஞானமா
மக்கள் எழுச்சியை தணிக்கும் தந்திர அரசியலா..
கொன்று கொன்று அறிவு காண்பதுதான்
இந்நாள் அரச நீதியா….!
-சண்முக பாரதி

Leave A Reply

Your email address will not be published.